SecretariaTelèfon: 971 42 00 29 

Horari: de dilluns a divendres de 8.30 h a 11 h i de 11.30 h a 13.30 h

Informació i contacte: Toni Pons Rotger  

Correu electrònic: cpiesoaurorapicornell@educaib.eu

LLISTAT PROVISIONAL DE  SOL.LICITUDS D'ADMISSIÓ 2024 - 2025

LLISTAT PROVISSIONAL ADMISSIP 2024 2025.pdf

Sol·licitud d'ajuda per al menjador escolar 2023-2024

Sol·licitud Ajuda Menjador 23-24.pdf

OFERTA EDUCATIVA I DADES DE MATRÍCULA CURS 23-24


PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC

És un Programa d’adhesió voluntària regulat per la Conselleria d’Educació i Formació professional, gestionat i supervisat per l’Equip Directiu i pel Consell Escolar per ajudar a les famílies en les despeses escolars.

En què consisteix?

 Les famílies fan una aportació de 35 € al fons de llibres i material del centre. Això vol dir que les compres que el centre ha de fer amb aquestes aportacions (complementades amb les de Conselleria) van dirigides a dotar el centre d’un fons comú de llibres i material. L'esforç de feina i gestió que fa el centre amb aquests programes es veu compensat amb el benefici que aporta tant a les famílies en l'àmbit econòmic, com al centre pel que fa a la dotació de material didàctic de qualitat i també de llibres.

Com ho fem al nostre centre?

Els llibres de lectura de les aules i els materials manipulatius dels espais i d'aula formen part del fons de reutilització i fa que el centre estigui abastit d'un material variat i atractiu per l’alumnat. El material de producció pròpia de cada àrea també entra dins la reutilització.

I l´aportació de material?

L'aportació per a material fungible (38 €) va destinada a la compra de material per a fer tallers i activitats d'aula (ingredients de cuina, material per fer experiments...). Sense aquesta aportació no es podrien fer moltes de les activitats que fem. L'agenda de l'escola s'entrega quan s'ha fet l'ingrés d'aquesta aportació. Amb la presentació del carnet de famílies nombrosa es podrà beneficiar d'un 50% de la quota de material.

Quins avantatges té el programa?

El cost per a les famílies és menor, ja que la Conselleria paga part del material. Les famílies sols han de fer l'ingrés de l'aportació i el centre s'encarrega de comprar tot el material. El centre s'abasteix d'un fons de llibres i material que tot l'alumnat que participi en el programa pot gaudir. L’alumnat aprèn a compartir i cuidar les coses que són d'ús comú. Fem un ús més eficient dels recursos i reduïm la generació de residus per tal de protegir el planeta.

Què he de fer per adherir-me al programa de reutilització?

Per tal d’adherir-se al programa cal pagar la quota estipulada (35 €) i lliurar el resguard al centre. 

Per pagar la quota hi ha tres possibilitats:

Al caixer fent ús del codi de barres que s’entrega al sobre de matrícula. 

A la finestreta del banc o per transferència bancària fent l’ingrés al compte del centre 

Entitat: 0624982        IBAN:  ES97 2100 0193 9802 0039 0162

Per internet seguint el següent enllaç PAGAMENT NORMES DEL PROGRAMA DE FINANÇAMENT DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC


COMENÇAMENT DE CURS

Per adherir-se al Programa de Reutilització s’ha de pagar la quota de 35 €.

FINAL DE CURS

SANCIONS
PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR


Es un Programa de adhesión voluntaria regulado por la Consellería de Educación y Formación Profesional, gestionado y supervisado por el Equipo Directivo y por el Consejo Escolar para ayudar a las familias en los  gastos escolares

En qué consiste? 

Las familias hacen una aportación de 35 € al fondo de libros y material del centro. Esto significa que las compras que la escuela tiene que hacer con estas aportaciones (complementadas con las de Consellería) van dirigidas a dotar al centro de un fondo común de libros y material. El esfuerzo de trabajo y gestión que hace el centro con estos programas se ve compensado con el beneficio que aporta tanto a las familias a nivel económico, como en el centro con respecto a la dotación de material didáctico de calidad así como también de libros.

¿Cómo lo hacemos en nuestra escuela?

Los libros de lectura de las aulas y los materiales manipulativos los espacios y de aula forman parte del fondo de reutilización y hace que el centro esté abastecido de un material variado y atractivo para el alumnado. El material de producción propia de cada área también entra dentro de la reutilización.

¿Y la cuota de material?

La cuota de material fungible (38 €) va destinada a la compra de material para hacer talleres y actividades de aula (ingredientes de cocina, material para hacer experimentos... Sin esta aportación no se podrían hacer muchas de las actividades que hacemos. La agenda de la escuela se entrega cuando se ha hecho el ingreso de esta aportación. Con la presentación del carnet de familia numerosa se podrá beneficiar de un 50% de la cuota de material.

¿Qué ventajas tiene el programa?

El coste para las familias es menor, ya que la Consellería paga parte del material. Las familias sólo tienen que hacer el ingreso de la aportación y el centro se encarga de comprar todo el material. El centro se abastece de un fondo de libros y material que todo el alumnado que participe en el programa puede disfrutar. El alumnado aprende a compartir y cuidar las cosas que son de uso común. Hacemos un uso más eficiente de los recursos y reducimos la generación de residuos con el fin de proteger el planeta.

¿Qué debo hacer para adherirme al programa de reutilización?

Para adherirse al programa hay que pagar la cuota estipulada (35 €) y entregar el resguardo al centro. 

Para pagar la cuota hay tres posibilidades:

Al cajero haciendo uso del código de barras que se entrega en el sobre de matrícula

En la ventanilla del banco o por transferencia bancaria haciendo el ingreso a la cuenta del centro

Entitad: 0624982        IBAN:  ES97 2100 0193 9802 0039 0162

Por internet en el siguiente enlace PAGO
NORMAS DEL PROGRAMA DE FINANCIACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO 


INICIO DE CURSO

Para adherirse al Programa de Reutilización hay que pagar 35€ de cuota.

FINAL DE CURSO

SANCIONES