Normes de funcionament DEL CENTRE


NORMES DE FUNCIONAMENT DEL CENTRE




HORARIS EN PERÍODE LECTIU

L’institut romandrà obert de 7:30 h a 15:00 h de dilluns a divendres.

OFICINES

De dilluns a divendres de 9 h a 10:00 h i de 10:30 h a 14 h

ENTRADES I SORTIDES

Les classes comencen a les 8 h per l’alumnat de secundària i a les 9 h per al de primària. L’alumnat està obligat a respectar l’horari acadèmic i arribar a classe amb puntualitat. L’entrada es farà per la porta lateral.

Per raons organitzatives i per motius didàctics l’alumnat haurà d’entrar al centre en els canvis de classes evitant així la interrupció de les dinàmiques de classe per part de l’alumnat que sistemàticament arriba tard.

Cap alumne/a podrà sortir del centre durant l’horari lectiu sense acompanyament d’un/a adult/a autoritzat pel tutor/a legal.

APARCAMENT D’ALUMNES

A l’entrada principal està situat l’aparcament de motos i bicicletes de l’alumnat. Aquesta zona no està vigilada i, per tant, el centre només facilita aquest espai i no es fa responsable dels vehicles aparcats.

Una vegada aparcat el vehicle, l’accés al centre es farà per la porta corresponent.

FOTOCÒPIES

L’alumnat pot gaudir del servei de fotocòpies de la consergeria.

El preu és de 0,05 € per fotocòpia.

El preu d’enquadernació és d'1€.

BANYS

No es pot anar al bany en temps de classe excepte en casos excepcionals en què es compti amb l’autorització del professorat.

Durant els esplais només es podrà accedir als banys de la planta baixa.


NORMES CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE


El reglament d’Organització i Funcionament estableix:

  1. Assistir a classe amb puntualitat i participar en les activitats acadèmiques.

Es consideraran justificats els retards o faltes produïdes per malaltia, visita mèdica o causes de força major que es produeixin de forma excepcional. L’alumnat que falti a classe i/o arribi tard, tindrà tres dies per justificar-ho al seu tutor, mitjançant una nota a l’agenda, una carta o avís telefònic de la família o tutors legals.

En el cas de sortides didàctiques, l’assistència és igualment obligatòria.

Durant la jornada escolar, els alumnes no poden sortir del centre. Si han de sortir abans per motius familiars, malaltia o visita mèdica, han de dur una nota escrita pels representants legals a la seva agenda.

Viatges familiars. Si la família ha de fer un viatge, per motius de força major, amb l'alumne/a, ha d’informar el/la tutor/a amb una setmana d’antelació. L’equip educatiu ha de preparar material perquè pugui continuar el seu procés educatiu i lliurar-lo al/a la tutor/a. L’alumne/a presentarà les tasques en tornar a classe.

Retards. La reiteració de retards injustificats es considerarà una conducta contrària a les normes de convivència i serà sancionada i comunicada a les famílies o tutors legals.

  1. Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels/de les companys/es

Qualsevol conducta que destorbi el normal funcionament de les activitats acadèmiques es considerarà, contrària a aquestes normes de convivència.

  1. Assistir a classe amb el material necessari per al desenvolupament de les activitats.

L’alumnat ha de portar els llibres i el material específic de cada matèria. És obligatori fer la feina diària encomanada. Cal anotar els deures i tenir l’agenda al dia.

Cal respectar el material individual i col·lectiu del centre. El dany intencionat o robatori se sancionarà mitjançant una reparació econòmica i/o una mesura correctora.

L’assistència sense material per treballar, de manera reiterada, es considerarà conducta contrària a les normes de convivència i se sancionarà de forma adient.

  1. Respectar sempre els companys i les companyes i no discriminar ningú per raons de lloc d'origen, sexe o cap altra circumstància personal o social.

La discriminació, l’actitud despectiva, de burla o intimidatòria o qualsevol conducta que suposi una vexació a qualsevol membre de la comunitat educativa, sempre serà considerada conducta greument perjudicial per a la convivència i suposarà la pèrdua del dret d’assistència temporalment.

També s’ha de considerar prioritari el respecte cap a si mateix, amb especial esment a la higiene, així com dur la roba apropiada. No es permetrà l’ús de gorres ni ulleres de sol si no és durant l’esplai. De la mateixa manera, la roba haurà de complir amb uns mínims d’adequació, sentit comú i respecte al context escolar en el qual ens trobem.

  1. Seguir les orientacions del professorat i mostrar-li respecte i consideració.

La desobediència directa o l’actitud de desafiament sempre serà considerada falta greument perjudicial per a la convivència.

  1. Utilitzar correctament les instal·lacions del centre, complir i respectar la normativa vigent referent a la salut pública.

En cas de fer malbé alguna instal·lació del centre, intencionadament o per negligència, l’alumna/e implicat haurà de reparar-la o pagar-ne la reparació.

Pel que fa a la neteja, és també contrari a les normes de convivència del centre menjar i/o beure a les aules, als passadissos i/o a les escales.

Segons la legislació vigent, no es podrà fumar dins el recinte de l’institut.

  1. Protocol d’ús de mòbils i aparells electrònics:

Tot l’alumnat ha de deixar el mòbil identificat amb el nom (post-it, saquet, bossa, etiqueta) dins la caixa en entrar a classe. Qui arribi tard també.

Les caixes sempre han d’estar tancades i la clau dins el calaix de la taula del professorat que sempre ha de romandre tancat.

Al pati l’alumnat pot agafar el seu mòbil per sortir-hi, però en tornar a classe l’ha de deixar una altra vegada identificat dins la caixa i se li retornarà en acabar la jornada escolar.

Si l’alumnat diu que no té mòbil, però resulta ser mentida se li requisarà el mòbil i no el podrà recuperar fins a les 14:00. La primera vegada ho podrà fer ell/a; no obstant això, la resta haurà de venir la família a buscar-lo.

Finalment, es considera convenient assenyalar que totes aquelles conductes no especificades en aquestes normes de convivència que atemptin contra l’educació en valors, contra el nostre model educatiu i/o contra la legislació vigent, en general seran considerades contràries a aquestes normes de convivència.

INCOMPLIMENT DE LES NORMES DE CONVIVÈNCIA


El centre ha establert un sistema de segells per a l’alumnat. L’alumnat que estigui una setmana sense rebre cap amonestació se li restarà 1 segell per cada setmana consecutiva sense amonestacions.

Les tipologies de falta són: