ESO


CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ D’ESO CURS 2021/221. NORMATIVA VIGENT


Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de novembre de 2021 per la qual es dicten les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears per al curs 2021-22.

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional.


2. CRITERIS GENERALS D'AVALUACIÓ


Els criteris generals d’avaluació són els que figuren a l’article 10 del RD 984/2021 del 16 de novembre, i en l’article 17 del D 34/2015.

Els criteris d’avaluació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatius (NESE) a l’Educació Secundària Obligatòria són els que figuren en l’article 22 del D34/2015.

El professorat titular és el responsable d’avaluar la matèria tenint en compte els criteris d’avaluació exposats a principi de curs.


3. CRITERIS DE PROMOCIÓ PER AL PRIMER CICLE DE L'ESO.


Promocionen els alumnes que han superat totes les matèries o àmbits o tinguin avaluació negativa en una o dues matèries.

La decisió de promoció l’ha de prendre l’equip docent corresponent.

El professorat titular de la matèria ha d’avaluar cada assignatura tenint en compte els diferents elements del currículum. La resta de decisions, incloent-hi el consell orientador per a l’alumne, s’ha de prendre per consens.

La repetició es considera una mesura de caràcter excepcional i condicionada a les possibilitats que aquesta sigui realment profitosa per a l'alumnat.


4. ORIENTACIÓ ACADÈMICA: PROPOSTA D’INCORPORACIÓ A UN PMAR O FPBG


En la proposta d’incorporació d’un alumne a un PMAR s’ha de continuar com fins ara.

En la proposta d’incorporació d’un alumne a un FPBG, si compleix les premises següents:

  1. Que tingui 15 anys o els compleixi l’any natural en curs.

  2. Que hagi cursat tercer d’ESO o excepcionalment, segon d’ESO.


5. ORIENTACIÓ ACADÈMICA: PROPOSTA D’INCORPORACIÓ A UN PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR (PDC)

  1. El curs 2021-22 finalitzen el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria, no estan en condicions de promocionar al tercer curs i l'equip docent consideri que la permanència un any més al mateix curs no suposarà un benefici per a la seva evolució acadèmica.

  2. El curs 2021/2022 finalitzen el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria, no estan en condicions de promocionar al tercer curs i s’hagi incorporat a l’etapa tardana.

  3. El curs 2021/2022 finalitzen el tercer curs d’Educació Secundària Obligatòria i no estan en condicions de promocionar al curs següent.


6. TITULACIÓ


La decisió de la titulació ha de garantir l’adquisició dels objectius generals de l’etapa i el desenvolupament de les competències de tal manera que permetin a l’alumne continuar el seu itinerari acadèmic.

Titulen els alumnes que han superat totes les matèries o àmbits o tinguin avaluació negativa en una o dues matèries.

La decisió de titulació s’ha de prendre a l’avaluació final per acord de l’equip docent.