FPB II

HORARI  FPB II

instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional

resolució instruccions admissió i matrícula de Formació Professional.pdf
HORARI FPBII.pdf

CRITERIS DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ DE FPB

 CURS 2021/221. NORMATIVA VIGENT


Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de gener de 2022 per la qual es dicten les instruccions relatives a l’avaluació, la promoció i la titulació en els ensenyaments de formació professional.


2. CRITERIS DE PROMOCIÓ PER A FPB


En els ensenyaments presencials, per poder promocionar al segon curs d'un cicle formatiu, l'alumne ha d'estar matriculat i ha d'haver estat avaluat de tots els mòduls que formen part del primer curs d'acord amb l'organització curricular del cicle formatiu corresponent.

S'exceptuen els casos que es preveuen en el punt 17 d'aquestes instruccions.


La promoció de curs en els cicles de formació professional bàsica s'ha de fer d'acord amb el que preveu l'article 23.4 del Reial decret 127/2014, de 28 de febrer.


Els alumnes que hagin de repetir curs d'acord amb aquestes instruccions només han de cursar els mòduls no superats.

Els alumnes que passin al segon curs amb algun mòdul de primer no superat s'han de matricular dels mòduls professionals del segon curs i del mòdul o dels mòduls no superats del primer curs, que han de cursar com a mòduls pendents.


3. CRITERIS DE TITULACIÓ 


La superació de la totalitat dels mòduls inclosos en el cicle conduirà a l'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Les persones que no superin la totalitat dels ensenyaments de formació professional bàsica, rebran una certificació acadèmica dels mòduls professionals superats i de les competències adquirides i, si escau, dels àmbits superats, que tindrà efectes acadèmics i d'acreditació parcial acumulable de les competències adquirides en relació amb el Sistema Nacional de les Qualificacions i de la Formació Professional. Aquesta certificació donarà dret, a les persones que la sol·licitin, a l'expedició per part de l'Administració competent del certificat o acreditacions professionals corresponents.